தீர்மானம் #9

பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் உற்பத்தியை தடை செய்ய ஒப்புதல்.