தீர்மானம் #8

வன்னியர் தெரு கழிவு நீர் கால்வாய் மற்றும் கல்வெட்டு அமைத்தல்.