தீர்மானம் #5

டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்.