தீர்மானம் #4

குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த விழிப்புணர்வு.