தீர்மானம் #38

ஆரம்ப சுகாதார மையம் அருகே உள்ள கை-பம்பு.