தீர்மானம் #37

வன்னியர் தெருவில் கை பம்பு சீரமைத்தல்.