தீர்மானம் #36

புத்தேரி தெருவில் பைப் லைன் அமைத்தல்.