தீர்மானம் #32

மாந்தோப்பில் மின் இணைப்பை துண்டித்தல்.