தீர்மானம் #31

நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கும் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுதல்.