தீர்மானம் #29

சன்னதி தெருவில் கால்வாய் மூடி அமைத்தல்.