தீர்மானம் #27

சோழியம்மன் கோவில் அருகே மேடை அமைத்தல்.