தீர்மானம் #25

ஊராட்சி தொடக்கப்பள்ளி எதிரே உள்ள கால்வாய்