தீர்மானம் #24

குழந்தை தொழிலாளர்களை பள்ளிக்கு அனுப்புதல்.