தீர்மானம் #20

பொது விநியோக திட்டம் - சமூக தணிக்கை.