தீர்மானம் #2

மழை நீர் சேகரிப்பை பற்றி விழிப்புணர்வு.