தீர்மானம் #19

பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல்.