தீர்மானம் #14

தீன தயாள் உபாத்யாயா கிராமின் யோஜனா திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் விவரம்.