தீர்மானம் #13

முழு சுகாதார திட்டம் - திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தலற்ற ஊராட்சியாக மாற்றுதல்.