தீர்மானம் #12

ஜன சக்தி அபியான் திட்டத்தின் மூலம் ஏரி, குளம் சீரமைத்தல்.