தீர்மானம் #10

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்படுவோரின் பட்டியல்.