தீர்மானம் #1

01.10.2019 முதல் 31.12.2019 வரை பொது நிதி செலவனம்.