தீர்மானம் #8

பெருநகரில் உள்ள கிணற்றிற்கு தானியங்கி சுவிட்ச் அமைத்தல்.