தீர்மானம் #7

RO water சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்தல்.