தீர்மானம் #4

பள்ளிக்கூடம் அருகே உள்ள கால்வாயை மூடி விடுதல்.