தீர்மானம் #3

மாந்தோப்பு மருத்துவமனைக்கு கூடுதல் மருந்துகள் வாங்குவது.