தீர்மானம் #2

ஊராட்சியில் உள்ள பூங்காவிற்கு உடற்பயிற்சி கருவிகள் வாங்குவது.