தீர்மானம் #10

வன்னியர் தெரு மற்றும் விசூரில் சாக்கடை நீர் வடிகால் அமைத்தல்.