தீர்மானம் #1

பொது விநியோகக்கூடத்திற்காக புதிய விற்பனையாளர்களை நியமித்தல்.